Dialogmøde med naboerne til Parallelvej 47

29. maj 2020

Den politiske beslutning

Beslutningen om at etablere et bofællesskab på grunden blev taget på den lukkede del af kommunalbestyrelsesmødet den 26. juni 2018 under punkt 25 ”Valg af tilbud for salg af ejendom (Parallelvej 47)”. På baggrund af, at Hvidovre Kommune forsøgte at sælge de fire parcelhusgrunde, men ikke kunne opnå et bud, som et flertal i kommunal-bestyrelsen fandt favorable, blev det besluttet, at grunden i stedet skal benyttes til etablering af et bofællesskab.

På mødet d. 14. januar 2019 i Social- og arbejdsmarkedsudvalget blev det besluttet, at målgruppen skal være ”borgere med udviklingshæmning”.

Den 11. juni 2019 beslutter Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, at der skal nedsættes en styregruppe til at forestå processen for inddragelse vedrørende etableringen af bofællesskabet.

Den 27. august 2019 beslutter kommunalbestyrelsen, at igangsætte planlægningsarbejdet med forslag til tillæg til kommuneplan 2016 efter endt høring.

Den 17. december 2019 beslutter kommunalbestyrelsen hvilket boligselskab, grunden skal sælges til. Konstruktionen er sådan, at det er boligsel-skabet, som bygger og ejer bygningen, og Kommunen der drifter botilbuddet.

Det er et opmærksomhedspunkt blandt naboerne, at de ikke er blevet hørt i den indledende fase af projektet. Eftersom forslaget blev stillet i et lukket forum, læste naboerne først om det i Hvidovre Avis den 10. juli 2018. Det er desuden et opmærksomhedspunkt blandt naboerne, at de ikke føler, at deres svar i høringsprocessen har ændret beslutningen.

Målgruppen

Det er politisk besluttet, at målgruppen skal være borgere med udviklingshæmning. Borgerne bor i dag hjemme hos forældre eller i botilbud uden for kommunen. Botilbuddet skal godkendes efter Socialtilsynets regler for beboersammensætning, der blandt andet ikke tillader sammenblanding af væsensforskellige målgrupper. Målgruppen vil have behov for støtte, guidning og omsorg døgnet rundt til at strukturere deres hverdag. Disse behov vil blive varetaget af personale med pædagogisk og sosu uddannelsesbaggrund.

Det er et opmærksomhedspunkt blandt naboerne, at målgruppen ikke ændres over tid.

Trafik

Trafik til og fra bofællesskabet vil primært bestå af personale, der møder på arbejde morgen og eftermiddag. Tillige vil enkelte af beboerne også bliver hentet i minibus. Der vil også forekomme leveringer af varer mm. i dagtimerne. Administrationen arbejder på, at bofællesskabet får udkørsel til Gammel Køge Landevej.

Det er et opmærksomhedspunkt blandt naboerne, at trafikken på Parallelvej øges. Man oplever allerede i dag gennemkørsel af trafikanter på Gammel Køge Landevej, som skyder genvej via Parallelvej.

Parkering

Det estimeres, at der bliver behov for ca. 10 parkeringspladser på grunden. Det forventes at være tilstrækkeligt i forhold til antal ansatte, som primært vil være tilstede i dagtimerne i hverdagene samt til eventuelle gæster, som primært forventes at komme efter arbejdstid og i weekenderne. Det forventes ikke, at beboerne har bil.

Det er et opmærksomhedspunkt blandt naboerne, at deres mulighed for at parkere foran egne matrikler forringes på grund af parkerede biler med tilknytning til Bofællesskabet.

Bygningen

Det er politisk besluttet, at bygningen bliver på én etage indeholdende maks. 24 boliger. Boligerne opføres efter Almenboligloven af et almennyttigt boligselskab, og vil indeholde almennyttige boliger samt fællesarealer. Beboerne får således en lejekontrakt på samme vilkår som i øvrige almennyttige boligselskaber.

Det er et opmærksomhedspunkt blandt naboerne, at bygningen bliver opført af materialer, som respekterer områdets æstetik og i øvrigt kommer til at passe ind blandt områdets øvrige huse. Naboerne ønsker at se tegninger mv. så tidligt som muligt i processen.

Fremtiden

Der er nedsat en styregruppe bestående af politikere, formanden for handicaprådet samt administrationen, som skal sikre dialogen med interessenter til bofællesskabet – herunder også naboerne.

Der er oprettet en mailliste, som vil opdatere de tilmeldte med nyt, indtil der bliver etableret en hjemmeside for Bofællesskabet, hvor man kan følge processen.

Styregruppen vil meget gerne høre fra alle, som har forslag til, hvorledes bofællesskabet bliver en del af hverdagslivet på Parallelvej. På mødet blev der f.eks. foreslået, at naboerne kan få adgang til at leje bofællesskabets eventuelle fælleslokale.

Næste step i planprocessen bliver en offentlig høring af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Denne proces forventes at forløbe i juli til august 2020.

Det færdige botilbud forventes at blive taget i brug i sommeren 2022.

Det er et opmærksomhedspunkt blandt naboerne, om deres boliger falder i værdi.